UAi

              ENG       UKR RUS PL

O nas

 

Ukrainian Agrarian Investments (UAI)) to zlokalizowane na Ukrainie wielkoobszarowe przedsi?biorstwo rolnicze, za?o?one w 2005 r. przez inwestorów finansowych. Podstawow? dzia?alno?? Grupy stanowi dzier?awa i uprawa wysokiej klasy gruntów rolnych na obszarze Ukrainy.

 

Aby wygenerowa? atrakcyjne zwroty z zainwestowanego kapita?u, Grupa d??y do rozbudowania istniej?cej infrastruktury oraz inwestowania we w?asne obiekty magazynowe, wspieraj?ce sprzeda?. Obecnie UAI koncentruje si? na dalszym rozwoju zintegrowanej pionowo dzia?alno?ci oraz maksymalizacji dochodów uzyskiwanych z istniej?cych aktywów.

Polish