UAi

              ENG       UKR RUS PL

Sprz?t rolniczy

 

Strategia w zakresie sprz?tu koncentruje si? na optymalizacji wykorzystania kapita?u i zu?ycia paliwa oraz utrzymaniu i zwi?kszaniu ilo?ci zbieranych plonów oraz ich jako?ci poprzez zwi?kszanie terminowo?ci prac polowych.

 

Grupa inwestuje wy??cznie w sprawdzony sprz?t. Zakupy dokonywane s? wtedy, gdy nowe maszyny, w stosunku do sprz?tu istniej?cego lub us?ug ?wiadczonych przez osoby trzecie, mog? zaoferowa? potencjalne korzy?ci z punktu widzenia ilo?ci zbieranych plonów.

 

Grupa korzysta ze sprz?tu wyprodukowanego przez uznanych globalnych producentów, takich jak m.in. John Deere, CNH, AGCO czy Fabryka Traktorów w Mi?sku.

 

Trzon obecnie eksploatowanej floty to 40 nowych, wydajnych, 300-konnych traktorów John Deere 8000 i Case Magnum, które umo?liwiaj? realizacj? pierwotnych i wtórnych prac ornych. Dzi?ki ich zastosowaniu mo?liwe jest zamienne u?ycie sprz?tu w ró?nych gospodarstwach, a tak?e dokonywanie porówna? parametrów wydajno?ciowych mi?dzy nimi, takich jak wielko?? produkcji czy zu?ycie paliwa i cz??ci zamiennych. Traktory te s? tak?e w stanie uci?gn?? szerokie na 12 metrów siewniki s?onecznika i kukurydzy. UAI stara si? wykorzystywa? traktory w najbardziej wydajny sposób, przy czym ka?dy z nich jest obs?ugiwany przez dwóch operatorów, co umo?liwia prac? przez 24 godziny na dob? i 7 dni w tygodniu w szczytowych okresach wiosennych i jesiennych. Traktor u?ywany jest przez ponad 80 dni rocznie.

 

Sprz?t orny - w tym p?ugi wielkoskibowe, brony talerzowe, g??bosze, kultywatory, po??czenia talerzy i kultywatorów – dostarczany jest przez takich producentów jak Lemken, Horsch, Wil-Rich oraz Gregoire-Besson. Wybór maszyn dokonywany jest na podstawie kryteriów takich jak parametry techniczne, koszty operacyjne oraz dostosowanie do posiadanej floty pod wzgl?dem mocy.

Przy najwa?niejszych pracach polowych wykorzystywane s? systemy naprowadzania GPS, w celu zwi?kszenia dok?adno?ci, bezpiecze?stwa i wydajno?ci prac zwi?zanych z ork?, zasiewem, nawo?eniem i opryskiwaniem.

 

Praca maszyn, stopie? awaryjno?ci i zu?ycie paliwa s? na bie??co monitorowane. Flota maszyn UAI utrzymywana jest przez w?asnych mechaników zatrudnionych w gospodarstwach, przy czym do dyspozycji s? tak?e us?ugi serwisowe ?wiadczone przez specjalistyczny personel techniczny producenta lub dystrybutora. Cz??ci zamienne i materia?y eksploatacyjne nabywane s? w miar? zapotrzebowania, przy czym Grupa d??y do utrzymywania ich minimalnego stanu magazynowego.

 

W chwili obecnej prace zwi?zane ze ?niwami s? przedmiotem outsourcingu. Do wykonywania wszystkich istotnych prac u?ywane s? kombajny pochodz?ce od uznanych producentów, takich jak Claas, John Deere, CNH i AGCO. Wykonawcy zatrudniani s? na zasadzie kontraktów, które okre?laj? ilo?? i jako?? prac, jakie zostan? wykonane. Ustalane s? wszystkie parametry zwi?zane z jako?ci? prac ?niwnych, od wysoko?ci ?cinania do jako?ci sieczki s?omianej, dopuszczalnego poziomu domieszki, strat i uszkodze?. Nale??ce do Grupy gospodarstwa rolne posiadaj? wieloletnie dobre relacje z wykonawcami, co jest konieczne w celu zapewnienia terminowego dostarczenia maszyn w czasie ?niw.

 

Transport

Grupa dysponuje flot? sprawdzonych i przetestowanych pojazdów ci??arowych KamAZ i MAZ, których zadaniem codzienny transport materia?ów i sprz?tu. W szczytowym okresie ?niw, prace te realizowane s? przez podwykonawców.

 

Magazynowanie

 

W kwietniu 2011 roku UAI sfinalizowa?a zakup Kompleksu Elewatorów Bilovody w ukrai?skim regionie Sumy. Kompleks betonowych elewatorów i magazynów o pojemno?ci ponad 120.000 ton, w którego sk?ad wchodz? tak?e cztery m?yny zbo?owe, zlokalizowany jest w centrum g?ównego obszaru, na którym Grupa prowadzi dzia?alno??. Zakup ten to pierwsza akwizycja w ramach planowanego rozwoju infrastruktury, którego celem jest uzyskanie przez Grup? co najmniej 75% samowystarczalno?ci w zakresie magazynowania. Oprócz oszcz?dno?ci, posiadanie elewatorów niesie za sob? dalsze korzy?ci, mi?dzy innymi zwi?kszon? kontrol? nad zebranymi plonami czy mo?liwo?? udost?pnienia elewatorów miejscowym rolnikom, a tak?e stanowi kluczowy element platformy handlowej UAI.

 

Elewatory, które posiadaj? dobry dost?p do transportu kolejowego i drogowego, pe?ni? tak?e istotn? rol? w logistyce.

 

Polish