UAi

              ENG       UKR RUS PL

Produkcja plon?w

 

Produkcja plonów jest procesem zwi?zanym z przygotowaniem gleby, zasiewem nasion, nawo?eniem i ochron? ro?lin oraz zbiorem, który zazwyczaj stanowi ziarno uprawianej ro?liny.

 

Zasiew

 

UAI kupuje nasiona do zasiewu plonów od uznanych zagranicznych i ukrai?skich producentów. Plony kukurydzy i s?onecznika wyrastaj? z nasiona hybrydowego F1, które jest kupowane co roku. Nasiona hybrydowe maj? przewag? nad innymi zapylanymi w warunkach polowych odmianami nasion zarówno w zakresie ilo?ci zebranych plonów jak i ich jako?ci. Oprócz kukurydzy i s?onecznika, nasiona hybrydowe s? tak?e dost?pne dla rzepaku oleistego. Do zasiewu upraw pszenicy, soi i j?czmienia stosuje si? najwy?szej jako?ci nasiona kupowane od hodowców ro?lin, które nast?pnie s? namna?ane w czterech z nale??cych do Grupy gospodarstwach posiadaj?cych certyfikat producenta nasion dla tych upraw.

 

Nawozy sztuczne i ?rodki ochrony ro?lin

 

Stosowanie nawozów mineralnych stanowi istotn? cz??? modelu produkcyjnego Grupy. Nawozy sztuczne s? aplikowane zgodnie z potrzebami uprawy w celu uzyskania plonu, z uwzgl?dnieniem naturalnej ?yzno?ci gleby, która jest na bie??co mierzona dzi?ki analizom laboratoryjnym. Nawozy stosowane przez Grup? produkowane s? na Ukrainie i w Rosji. G?ównymi elementami nawozów sztucznych s? azot (N), który jest aplikowany w formie azotanu amonowego lub mocznika; fosfor (P), aplikowany w ró?nych formach fosfatu oraz potas (K), aplikowany w formie soli. Od?ywki dodatkowe, takie jak siarka (S), magnez (Mg) i bor (B) s? zazwyczaj aplikowane przy pomocy opryskiwacza w formie roztworu zmieszanego ze ?rodkami ochrony ro?lin.

 

Produkcja odpowiedniej jako?ci plonów zale?y od stosowania ?rodków ochrony ro?lin. UAI stosuje ?rodki profilaktyczne przeciwko chwastom, chorobom i szkodnikom w minimalnym stopniu oraz jedynie w przypadku, gdy z do?wiadczenia wynika, ?e zastosowanie ?rodka profilaktycznego jest uzasadnione z ekonomicznego punktu widzenia oraz z punktu widzenia ochrony ?rodowiska.

 

W Grupie obowi?zuje zintegrowana polityka w zakresie ochrony przed szkodnikami, której celem jest minimalizacja stosowania ?rodków ochrony ro?lin z uwagi na niekorzystny wp?yw, jaki mog? one mie? na ?rodowisko, na rzecz alternatywnych, niechemicznych metod zwalczania patogenów upraw.

 

P?odozmian

 

P?odozmian stosowany jest przez agronomów Grupy w celu osi?gni?cia korzy?ci z synergii, które mog? wyst?powa? w przypadku sukcesywnego zasiania danej uprawy po innej uprawie. Na przyk?ad zwi?zany przez soj? azot atmosferyczny ma korzystny wp?yw na uprawy zbo?owe zasiane w nast?pnym sezonie, w szczególno?ci pszenic? i kukurydz?. P?odozmian stanowi tak?e istotn? cz??? niechemicznego procesu zwalczania szkodników, przerywaj?c ich cykle ?yciowe oraz ograniczaj?c namna?anie si? chwastów, które mog?yby kumulowa? si? w przypadku monokultury.

 

Stosowany przez Grup? p?odozmian obejmuje zarówno p?ytko jak i g??boko korzeni?ce si? uprawy, co poprawia struktur? gleby.

 

Proporcje upraw

 

Proporcje upraw ustalane s? na podstawie zestawie? opracowanych w gospodarstwach rolnych oraz planów biznesowych, z prognozami kierownictwa dotycz?cymi plonów na nast?pny okres. Ostateczne warto?ci proporcji upraw na dany okres s? wypadkow? decyzji podj?tych przez kierownictwo z uwzgl?dnieniem nast?puj?cych czynników:

 

Zyskowno??

 • Priorytetowo traktowane s? uprawy charakteryzuj?ce si? najwy?sz? zyskowno?ci?
 • Uprawy o krótkim cyklu wzrostu s? bardziej wydajne z kapita?owego punktu widzenia
 • Zarz?dzanie ryzykiem: w podejmowaniu decyzji, jakie proporcje upraw s? najbardziej odpowiednie dla poszczególnych gospodarstw, pomaga skumulowane do?wiadczenie tych gospodarstw
 • Trendy w cenach surowców s? stale monitorowane

 

Zaspokojenie zmieniaj?cych si? zapotrzebowa? rynkowych

 • Globalne trendy rynkowe
 • Zwi?kszone zapotrzebowanie na uprawy wykorzystywane w celach energetycznych (biopaliwa)

 

Wp?yw na ?rodowisko

 • P?odozmian
 • Urodzajno?? gruntów
 • ?rodowisko
 • Optymalne wykorzystanie maszyn i si?y roboczej

 

Regulacje prawne

 • Mo?liwo?? restrykcji eksportowych
 • Regulacje dotycz?ce p?odozmianów

 

Lokalizacja geograficzna

Regionalne uwarunkowania gleby oraz efekty zastosowanych p?odozmianów.

 

Polish