UAi

              ENG       UKR RUS PL

Historia

 

Ukrainian Agrarian Investments zosta?a za?o?ona w 2005 r. przez Renaissance Partners oraz innych inwestorów. Celem tego przedsi?wzi?cia by?o zbudowanie jednego z wiod?cych wielkoobszarowych przedsi?biorstw rolniczych na terenie Wspólnoty Niepodleg?ych Pa?stw.

 

W grudniu 2005 roku UAI naby?a pierwsze dwa gospodarstwa rolne, których ca?kowity dzier?awiony obszar wynosi? ok. 8,000 ha. W kolejnym roku Grupa kontynuowa?a starania o pozyskanie gruntów rolnych pod dzier?aw? - do ko?ca 2006 roku ca?kowity obszar wydzier?awionych gruntów wzrós? do ok. 92,000 ha. W 2006 r., po zasianiu upraw na powierzchni ok. 29.000 ha, Grupa zebra?a pierwsze plony. Do 31 grudnia 2007 roku obszar wydzier?awionych gruntów wzrós? do ok. 264,000 ha.

 

Z ko?cem 2008 roku oraz po do??czeniu do Spó?ki Alexandra Kostenko (2009 r.), Grupa UAI przesz?a znacz?c? restrukturyzacj? kosztów oraz zmian? modelu biznesowego ze skoncentrowanego na nabywanie gruntów na model skoncentrowany na uprawie ca?o?ci istniej?cego banku gruntów.

 

W 2010 roku Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju uruchomi? lini? kredytu obrotowego w wysoko?ci 20 mln USD, co u?atwi?o Grupie zasianie i zebranie plonów z obszaru 133.000 ha w roku 2010 oraz wzmocni?o potencja? rozwoju w kolejnych latach.

Polish