UAi

              ENG       UKR RUS PL

Relacje inwestorskie

 

?ad korporacyjny

 

Obowi?zuj?ca w Ukrainian Agrarian Investment polityka w zakresie ?adu korporacyjnego realizowana jest zgodnie z Kodeksem Dobrych Praktyk Gie?dy Papierów Warto?ciowych w Warszawie oraz innymi obowi?zuj?cymi regulacjami wed?ug prawa Luksemburga, a tak?e statutem Spó?ki.

 

Organami Spó?ki s? Rada Dyrektorów i Zarz?d.

 

Rada Dyrektorów

 

Rada Dyrektorów odpowiada za ca?o?ciowe zarz?dzanie i w chwili obecnej liczy czterech cz?onków. Ich nazwiska, a tak?e opisy pe?nionych funkcji, do?wiadczenia zawodowego i kwalifikacji zosta?y opisane w sekcji "Rada Dyrektorów".

 

W ramach stosowanego ?adu korporacyjnego, Rada Dyrektorów powo?a?a Komitet ds. Audytu oraz Komitet ds. Nadzoru W?a?cicielskiego.

 

Komitet ds. Audytu

 

Do zada? Komitetu ds. Audytu nale?y wspieranie Rady Dyrektorów w wype?nianiu przez ni? obowi?zków zwi?zanych z nadzorem nad dzia?alno?ci? finansow? i operacyjn? Spó?ki. Zakres odpowiedzialno?ci Komitetu ds. Audytu obejmuje ocen? kwalifikacji potencjalnych audytorów oraz przekazywanie tych ocen Radzie Dyrektorów, a tak?e ocen? wydajno?ci procedur kontroli wewn?trznej i zg?aszanie propozycji ich poprawy.

 

Komitet ds. ?adu Korporacyjnego

 

G?ówn? rol? Komitetu ds. Nadzoru W?a?cicielskiego jest zapewnienie zgodno?ci z zasadami ?adu korporacyjnego oraz rekrutacja nowych cz?onków rady. Ponadto, do jego obowi?zków nale?y zapewnienie, aby ka?dy cz?onek rady by? odpowiednio zmotywowany do wykonywania swoich obowi?zków.

 

Zarz?d

 

Zarz?d to wspólny organ kierowniczy odpowiedzialny za bie??ce zarz?dzanie Spó?k?. Liczb? cz?onków ustala Rada Dyrektorów. W chwili obecnej Zarz?d liczy pi?? osob. W celu uzyskania dalszych informacji dotycz?cych cz?onków Zarz?du i ich zakresów odpowiedzialno?ci, zobacz sekcj? "Zarz?d".

Polish