UAi

              ENG       UKR RUS PL

Model biznesowy

 

Bank ziemi

 

UAI dzier?awi ponad 240.000 ha gruntów rolnych w 16 regionach Ukrainy. Przeci?tny termin dzier?awy wynosi 9 lat, podczas gdy ?rednia na ukrai?skim rynku wynosi zaledwie 3 lata.

 

Wszystkie grunty rolne dzier?awione przez UAI zosta?y dobrane tak, aby zapewni? równowag? mi?dzy warunkami klimatycznymi a jako?ci? gleby.

 

Polityka zakupów

 

UAI dokonuje zakupów w ilo?ciach hurtowych i od zaufanych dostawców w celu uzyskania jak najkorzystniejszych warunków cenowych. Dodatkowo, realizacja zakupów przed sezonem pozwala równie? na uzyskiwanie atrakcyjnych upustów.

 

Zarz?dzanie dzia?alno?ci? operacyjn?

 

Gospodarstwa rolne UAI zosta?y pogrupowane w 15 obszarów produkcyjnych, z których ka?dy zarz?dzany jest przez zespó? sk?adaj?cy si? z kierownika, agronomów oraz personelu administracyjnego i pomocniczego. Ka?de gospodarstwo rolne posiada szybkie ??cze internetowe.

 

Zbiór plonów i maszyny rolnicze

 

Grupa posiada ponad 1 000 maszyn rolniczych, umo?liwiaj?cych terminow? realizacj? wszystkich istotnych prac polowych: od spulchniania po zasiew, nawo?enie i ochron? plonów. UAI ma tak?e mo?liwo?? dokonania outsourcingu prac zwi?zanych ze ?niwami oraz wi?kszo?ci zada? zwi?zanych z zewn?trznym transportem plonów.

 

Magazynowanie plonów

 

UAI aktywnie rozbudowuje swoj? baz? magazynow?, wykorzystuj?c w miar? potrzeby równie? magazyny zewn?trzne.

 

Sprzeda? plonów

 

UAI skoncentrowana jest na eksporcie plonów.

 

Za realizacj? sprzeda?y eksportowej odpowiada w?asny departament handlowy UAI.

Polish