UAi

              ENG       UKR RUS PL

Produkty

 

Sprzeda?

 

Celem Grupy jest maksymalizacja zysków poprzez jak najbardziej efektywn? sprzeda? produktów. Od 2009 roku UAI rozwin??a mo?liwo?ci eksportu w?asnych produktów i w chwili obecnej koncentruje swoje wysi?ki na poprawie wydajno?ci sprzeda?y, w tym realizacji dostaw na rzecz klientów ko?cowych na warunkach dostawy CIF.

 

UAI posiada zespó? dedykowany do realizacji zada? zwi?zanych ze sprzeda?? i logistyk?. Korzysta z zewn?trznych us?ug brokerskich i spedycyjnych.

 

Weryfikacja pochodzenia: dzi?ki kontroli nad gruntami, produkcj? plonów, ?niwami, transportem i magazynowaniem, Grupa ma mo?liwo?? zapewnienia gwarancji weryfikacji pochodzenia swoich produktów w odniesieniu do ca?ego procesu produkcyjnego, od zasiewu do transportu plonów. Gwarancja taka odgrywa wa?n? rol? w uzyskaniu dost?pu do warto?ciowych rynków np. rynku unijnego, przy czym trend ten b?dzie si? nasila? w miar? zwi?kszania si? presji na dostawy ?ywno?ci.

 

  • Pszenica ozima: Uprawiana przez UAI pszenica ozima wykorzystywana jest do produkcji m?ki u?ywanej do pieczenia chleba i ciast. Celem Grupy jest uzyskanie odpowiedniej jako?ci m?ki produkowanej z pszenicy ozimej z uwagi na to, ?e jest to najwi?kszy segment (pod wzgl?dem warto?ci) rynku pszenicy. Je?eli ziarno nie osi?gnie odpowiedniej jako?ci, mo?e zosta? wykorzystane jako pasza lub do produkcji bioetanolu. W celu uzyskania pszenicy ozimej o zadowalaj?cej jako?ci, UAI zasiewa ró?ne jej odmiany pszenicy oraz stosuje programy ochrony ro?lin. Pszenica ozima charakteryzuje si? wy?szymi plonami od upraw jarych (oprócz kukurydzy) poniewa? posiada bardziej rozbudowany system korzeni. Pszenica ozima zasiewana jest i zaczyna rosn?? jesieni?, nast?pnie zimuje, a plon zazwyczaj zbierany jest pod koniec lipca.

 

  • Kukurydza: Kukurydza uprawiana jest w celu pozyskania ziarna wykorzystywanego w celach spo?ywczych oraz jako pasza i biopaliwo. Kukurydza to charakteryzuj?ce si? wysokimi plonami grube ziarno, które zasiewane jest na wiosn?, a zbierane jest w okresie od ko?ca wrze?nia do pocz?tku listopada. W zale?no?ci od obszaru, kukurydza zasiewana jest od po?owy kwietnia, a w regionach pó?nocnych od po?owy maja. W roku 2010 kukurydza zosta?a ponownie wprowadzona do programu upraw UAI, po poprawie koniunktury dla tego rodzaju upraw.

 

  • S?onecznik: Nasiona s?onecznika stosowane s? przede wszystkim do produkcji oleju spo?ywczego oraz jako pasza. Z uwagi na odporno?? na susz?, s?onecznik pe?ni istotn? rol? w planowaniu przez UAI proporcji upraw. Zasiew s?onecznika realizowany jest od po?owy kwietnia do pocz?tku maja, a zbiór nast?puje we wrze?niu.

 

  • J?czmie? jary: W chwili obecnej, UAI uprawia j?czmie? jary z przeznaczeniem na pasz?. Zbiór j?czmienia jarego odbywa si? jest pod koniec lipca, a zasiewu dokonuje si? w okresie od marca do po?owy kwietnia lub natychmiast po roztopieniu si? ?niegu.

 

  • Rzepak ozimy: Ozimy rzepak oleisty wykorzystywany jest g?ównie do produkcji biopaliw. Sta?y produkt uboczny procesu wytwarzania biopaliwa (makuch rzepakowy) wykorzystywany jest jako komponent paszy wysokobia?kowej. Ozimy rzepak oleisty generuje wy?sze plony od rzepaku jarego poniewa? posiada bardziej rozbudowany system korzeni. Ozimy rzepak oleisty zasiewany jest i zaczyna rosn?? w sierpniu lub na pocz?tku wrze?nia, a plon zazwyczaj zbierany jest na pocz?tku lub w po?owie lipca. Na polu, na którym rós? ozimy rzepak oleisty, zazwyczaj w ramach p?odozmianu na nast?pny sezon zasiewa si? pszenic? ozim?.

 

  • Soja: Soja to wysokobia?kowa uprawa o stosunkowo wysokiej zawarto?ci oleju, która znajduje zastosowanie w szerokiej gamie pasz oraz mo?e by? wykorzystywana w celach spo?ywczych. Zasiewu soi dokonuje si? w okresie od kwietnia do po?owy maja, a zbiór wykonywany jest od po?owy wrze?nia do ko?ca pa?dziernika.

Pozosta?e: Pozosta?e uprawy b?d?ce przedmiotem analiz UAI pod k?tem zastosowa? wielkoobszarowych obejmuj? buraki cukrowe, które b?d? przetwarzane w lokalnych zak?adach, a tak?e owies do celów spo?ywczych oraz jako pasza.

 

Realizowane przez UAI dostawy zbó? i ziaren oleistych spe?niaj? nast?puj?ce specyfikacje:

 

Pszenica o zawarto?ci bia?ka 12,5%
Wilgotno?? maks. 14,0%
G?sto?? ziarna min. 78,0 kg/hl
Materia? Obcy maks. 2,0%
Zawarto?? bia?ka min. 12,5% (Nx5.7 w stanie suchym)
Mokry Gluten min. 25,0% zgodnie z ISO lub 23,0% zgodnie z DSTU 3768:2010
Domieszka Ziaren maks. 5,0%
Szkody wyrz?dzone przez owady maks. 2,0%
W (zawarto?? glutenu w m?ce) min. 180
Radioaktywno?? maks. 50 Bq/Kg dla cezu 137
GMO Bez GMO
Pszenica o zawarto?ci bia?ka 11,5%
Wilgotno?? maks. 14,0%
G?sto?? ziarna min. 76,0 kg/hl
Materia? Obcy maks. 2,0%
Zawarto?? bia?ka min. 11.5% (Nx5.7 w stanie suchym)
Mokry Gluten min. 23,0% zgodnie z ISO lub 18,0% zgodnie z DSTU 3768:2010
Domieszka Ziaren maks. 6,0%
Szkody wyrz?dzone przez owady maks. 2,0%
W (zawarto?? glutenu w m?ce) min. 150
Radioaktywno?? maks. 50 Bq/Kg dla cezu 137
GMO Bez GMO
Pszenica Paszowa
Wilgotno?? maks. 14,0%
G?sto?? ziarna min. 72,0 kg/hl
Materia? Obcy maks. 2,0%
Radioaktywno?? maks. 50 Bq/Kg dla cezu 137
GMO Bez GMO
J?czmie?
Wilgotno?? maks. 14,0%
G?sto?? ziarna min. 62,0 kg/hl
Materia? Obcy maks. 2,0%
Radioaktywno?? maks. 50 Bq/Kg dla cezu 137
GMO Bez GMO
Kukurydza
Wilgotno?? maks. 14,0%
G?sto?? ziarna min. 63,0 kg/hl
Materia? Obcy maks. 2,0%
Domieszka Ziaren maks. 10,0%
  W tym 5% - zepsute i 5% uszkodzone
Radioaktywno?? maks. 50 Bq/Kg dla cezu 137
GMO Bez GMO
Rzepak
Wilgotno?? maks. 8,0%
Zawarto?? oleju min. 42,0%
Materia? Obcy maks. 2,0%
Kwas Erukowy maks. 2,0%
Glukozynolany maks. 30 mikromoli/g
Radioaktywno?? maks. 50 Bq/Kg dla cezu 137
GMO Bez GMO
Soja
Wilgotno?? maks. 12,0%
Zawarto?? oleju min. 19,0 %
Materia? Obcy maks. 2,0%
Zawarto?? bia?ka maks. 32,0%
Radioaktywno?? maks. 50 Bq/Kg dla cezu 137
GMO Bez GMO
S?onecznik
Wilgotno?? maks. 8,0%
Zawarto?? oleju min. 44,0 %
Materia? Obcy maks. 3,0%
Domieszka Ziaren maks. 15,0%
Radioaktywno?? maks. 50 Bq/Kg dla cezu 137
GMO Bez GMO
M?ka Wy?szego Gatunku
Biel 58-60
Wilgotno?? 14,8%
Pozosta?o?? po sicie 43 - 5
Gluten 24.4
Deformacja Glutenu 80
Liczba opadania 365
M?ka Pierwszego Gatunku
Biel 46
Wilgotno?? 14.8%
Pozosta?o?? po sicie 35 - 1
Przej?cia przez sito 43 - 86
Gluten 26.2
Deformacja Glutenu 85
Liczba opadania 340

 

Polish