UAi

              ENG       UKR RUS PL

Strategia inwestycyjna

 

Celem UAI jest stworzenie i rozwój jednego z wiod?cych wielkoobszarowych przedsi?biorstw rolniczych na terenie Ukrainy. W zwi?zku z tym, Grupa podejmuje dzia?ania w zakresie dalszego rozwoju zintegrowanej pionowo dzia?alno?ci oraz maksymalizacji dochodów uzyskiwanych z istniej?cych aktywów. Grupa d??y do rozbudowania istniej?cej infrastruktury wspieraj?cej dzia?ania sprzeda?owe, a tak?e inwestowania we w?asne obiekty magazynowe.

 

Grupa UAI podejmuje tak?e dzia?ania maj?ce na celu optymalizacj? banku gruntów poprzez zbywanie aktywów nieprzynosz?cych dochodów oraz nabywanie nowych gospodarstw w innych regionach. Dzia?alno?? Grupy ma na celu systematyczn? popraw? uzyskiwanych plonów poprzez stosowanie nowoczesnych technologii i wykorzystanie nawozów sztucznych.

 

Polish