UAi

              ENG       UKR RUS PL

Technologia upraw

 

Wykorzystywana przez UAI technologia upraw opiera si? na ogólnodost?pnych i zatwierdzonych do stosowania na terenie Ukrainy elementach, takich jak m.in. nawozy sztuczne, czy inne materia?y. Jej celem jest zapewnienie równowagi mi?dzy zainwestowanym kapita?em (i w zwi?zku z tym ponoszonym ryzykiem), a maksymalizacj? zbiorów przy mo?liwie jak najni?szych kosztach produkcji na ton? produktu.

 

Po??czenie tradycyjnych i minimalnych technik uprawy ziemi ma na celu optymalizacj? zbiorów oraz zachowanie ?yzno?ci gleby i minimalizacj? jej erozji. Technologia bezorkowa nie jest zazwyczaj stosowana, niemniej jednak w niektórych okoliczno?ciach dokonuje si? zasiewu pszenicy po rzepaku ozimym lub soi bez konieczno?ci orania gleby.

 

Orka tradycyjna obejmuje stosowanie p?ugu wielkoskibowego jako podstawowego narz?dzia kultywacji, w celu rozbicia gleby do g??boko?ci 30 cm. Nast?pnie wykonuje si? jedn? lub dwie kultywacje w celu wyrównania i wyg?adzenia powierzchni gleby, zatrzymania wilgoci oraz stworzenia idealnych warunków dla kie?kowania ziaren. Orka p?ugiem wielkoskibowym stosowana jest g?ównie jako przygotowanie dla s?onecznika, buraka cukrowego i kukurydzy. Orka konwencjonalna mo?e by? stosowana w przypadku przygotowania gleby pod wysiew rzepaku oleistego.

Orka minimalna to termin oznaczaj?cy inne ni? tradycyjne metody przygotowania gleby, które obejmuj? stosowanie g??boszy (do g??boko?ci 35 cm), kultywatorów (do g??boko?ci 25 cm), bron talerzowych ci??kich (do g??boko?ci 20 cm), bron talerzowych lekkich (do g??boko?ci 15 cm) oraz kultywacj? przed zasadzeniem na g??boko?ci 4-7 cm, w zale?no?ci od rodzaju uprawy. Orka minimalna charakteryzuje si? cz??ciowym pozostawieniem na powierzchni gleby pozosta?o?ci poprzedniego plonu, co stanowi ochron? przed erozj? i zatrzymuje ?nieg w okresie zimowym zwi?kszaj?c ilo?? wilgoci, potrzebnej uprawianym ro?linom.

Konieczne jest wcze?niejsze uwzgl?dnienie stanu gleby, pogody, a tak?e poprzednich i przysz?ych upraw. Na przyk?ad, w przypadku przygotowania uprawy kukurydzy po uprawie pszenicy, pierwszym dzia?aniem jest zastosowanie bron talerzowych lekkich do g??boko?ci 10 cm tak, aby umo?liwi? kie?kowanie nasionom chwastów, po czym nast?puje g??boszowanie do g??boko?ci 30 cm w celu rozlu?nienia gleby, co zwi?ksza jej zdolno?? do zatrzymywania wilgoci. Prace te wykonywane s? jesieni?, a nast?pnie przed zasiewem wykonuje si? kultywacj? wiosenn?.

Nawo?enie i ochrona plonów to zasadnicze cz??ci cyklu produkcyjnego upraw. Nawozy sztuczne mog? by? rozsiewane na ca?ym polu przy pomocy rozsiewacza lub siewnika (wi?kszo?? posiadanych przez Grup? siewników posiada tak? opcj?). Od?ywki dodatkowe s? zazwyczaj aplikowane w formie roztworu razem ze ?rodkami ochrony ro?lin.

Grupa podejmuje dzia?ania w zakresie ewaluacji i wdra?ania nowych technologii w celu zwi?kszenia wydajno?ci i kontroli jako?ci. Wszystkie nale??ce do UAI pola zosta?y naniesione na mapy GPS, wykorzystywane s? przez kierownictwo gospodarstwa rolnego, technologów, kierownictwo centralne oraz s?u?by ochrony. Technologia produkcji rolnej jest przedmiotem rozwoju. Stale testowane s? - cz?sto na wielk? skal? we wszystkich gospodarstwach nale??cych do UAI - nowe odmiany plonów, ?rodki ochrony ro?lin i nawozy, a tak?e p?ugi, siewniki i rozsiewacze nawozów. Pracuj?cy dla UAI agronomowie i kierownicy gospodarstw regularnie uczestnicz? w seminariach, kursach i targach, gdzie zdobywaj? najbardziej aktualne informacje dotycz?ce technologii i sprz?tu.

Polish